Obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh, kedy má kupujúci možnosť túto objednávku potvrdiť. Po potvrdení objednávky považujeme objednávku za záväznú a kupujúci sa zaväzuje uhradiť celkovú sumu podľa pokynov v maily najneskôr do 7 dní od objednania tovaru.

2. KTO JE KTO

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

„Predávajúcim“ sa rozumie Kresky s.r.o., Pavlovičovo námestie 7442/36, 08001 Prešov, IČO: 5107710799 , DIČ: 2120794038, DIČ DPH: SK2120794038

Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zák. č. 114/2007 Z.z. chápaná fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. PODMIENKY DODANIA - doručenie a platba

Tovar sa zaväzujeme dodať do 15 dní od vytvorenia objednávky, resp. podľa dohody, avšak zvyčajne tovar expedujeme skôr. Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH. Nie sme platcovia DPH.

Tovar posielame Slovenskou poštou doporučene alebo obyčajne, podľa priania zákazníka.

Platí sa vopred prevodom na účet alebo platobnými kartami. Po zaslaní potvrdzovacieho mailu preveďte celkovú sumu na číslo účtu (Fio Banka, a.s.) IBAN SK8783300000002801462511. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky.

4. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim,skla­dovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať. Prípadné chyby v objednávke, ako chýbajúca časť objednávky, zlá farba, alebo rozmer produktu je nutné nahlásiť čo najskôr mailom, pre rýchle vybavenie nápravy.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. (Ak chýba nejaká časť objednávky, písmenko, alebo iná časť objednávky, predávajúci túto chybu bezodkladne napraví.) V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť,(zlá farba, alebo rozmer produktu) má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu: Kresky, Petra Vancová, Pavlovičovo námestie 36, 08001 Prešov. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácií a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní

  1. prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý okamihom,keď spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru)
  2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napríklad mailom. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, nalepený, prilepený a nesmie mať odstránené ochranné fólie. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

6. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

7. NA KONIEC

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.